Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van Tekstgenoot

Deze voorwaarden gelden voor iedere opdracht die Tekstgenoot uitvoert voor een opdrachtgever, tenzij in de opdrachtovereenkomst aanpassingen zijn gemaakt.

Kwaliteit
1. Tekstgenoot levert goed werk volgens de geldende professionele normen en de briefing van opdrachtgever.

Geheimhouding

2. Tekstgenoot verplicht zich tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens en informatie van de opdrachtgever. Deze geheimhouding geldt ook na beëindiging van de opdracht.

Offerte

3.1 Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden, aan een werkbespreking wel.

3.2 Een offerte is vrijblijvend en 30 dagen geldig. Alle offertes worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 621, Boek 6, van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Opdracht en opdrachtbevestiging
4. Een offerte of opdrachtbevestiging bevat, voor zover bekend:

– een korte omschrijving  van de opdracht
– het doel en de omvang  van de opdracht
– de eisen van opdrachtgever
– materialen/gegevens die opdrachtgever aanlevert
– wie de tekst goedkeurt en binnen welke tijd
– hoe en wanneer de tekst wordt aangeleverd
– de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst.

Eenmalige herziening
5. Opdrachtgever heeft op basis van de offerte recht op één herziening. Meer herzieningen/wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht worden gefactureerd.

Tussentijdse wijziging/intrekking van de opdracht

6.1 Als opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht deze wijzigt, is sprake van een aanvullende opdracht.

6.2 Als opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, heeft Tekstgenoot recht op betaling voor verrichte werkzaamheden.

6.3  In geval  van overmacht bij de eigenaar van Tekstgenoot, zoals bijvoorbeeld ziekte, laat zij dat direct aan opdrachtgever weten en worden verplichtingen opgeschort. Als naar verwachting de uitvoering van de opdracht(en) door de de overmacht meer dan een maand vertraging oploopt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Opdrachtgever is wel verplicht het uitgevoerde deel van de opdracht af te nemen en te betalen.

Levering en eerste gebruiksrecht
7. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgerond en/of nog niet is betaald, blijven alle rechten bij Tekstgenoot.

Vrijwaring en aansprakelijkheid

8.1 Als inhoudelijk deskundige heeft opdrachtgever de plicht geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden,  en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Opdrachtgever vrijwaart Tekstgenoot tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

8.2 Tekstgenoot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade. Als deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, dan is Tekstgenoot uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot het factuurbedrag.

Auteursrecht

9.1 Tekstgenoot draagt bij levering van teksten het publicatierecht over voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

9.2 Naamsvermelding van de auteur is bij auteursrechtelijk beschermde werken verplicht, tenzij opdrachtgever daar bezwaar tegen heeft.

9.3 In geval van inbreuk op het auteursrecht, zoals publicatie van het werk voor een ander gebruik dan overeengekomen, hergebruik van het werk zonder toestemming, aantasting van het werk en publicatie zonder naamsvermelding, is opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd.

9.4 De eigenaar van Tekstgenoot heeft het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio, bijvoorbeeld op haar website www.tekstgenoot.nl en LinkedIn-pagina Yvonne Jongma-Horsselenberg, tenzij de opdrachtgever daar bezwaar tegen heeft.

Betaling

10.1 De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen na de factuurdatum. Na de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen wordt een betalingsherinnering verstuurd.

10.2 Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente verschuldigd. In geval van te late betaling zijn buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40.

10.3 De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt.

Geschillen
11. Op elke overeenkomst tussen Tekstgenoot en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen proberen de partijen deze in eerste instantie te schikken. Wanneer het onmogelijk blijkt een geschil op te lossen met behulp van bemiddeling, zal dat geschil worden beslecht in het arrondissement van Tekstgenoot.

Tekstgenoot is een onderdeel van ConTekstueel Communicatie, KvK-nummer: 67411150.